QUY TRÌNH TRAO QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chỉ dẫn địa lý có thể làm đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý với thành phần hồ sơ như sau:

  • Đơn đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu;
  • Giấy tờ định danh chủ đơn;
  • Tài liệu chứng minh quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn tương ứng với sản phẩm (nếu có).

Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký:

Chủ thể trực tiếp tiến hành việc sản xuất (trồng) thanh long: có địa điểm sản xuất (vườn thanh long) nằm trong khu vực địa lý và đã được cấp mã vùng trồng theo quy định;

Chủ thể tiến hành hoạt động thương mại nhằm đưa sản phẩm ra thị trường (cơ sở thu mua, chế biến, đóng gói, xuất khẩu,…): có vùng nguyên liệu hoặc liên kết với các vùng nguyên liệu nằm trong khu vực chỉ dẫn địa lý và các vùng nguyên liệu này đã được cấp mã vùng trồng theo quy định;

Các tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có thể đại diện cho các thành viên để nộp đơn đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý với điều kiện:

  • Tổ chức tập thể đó có quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý;
  • Tổ chức tập thể chỉ được trao lại quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các thành viên đáp ứng điều kiện quy định.

Tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý

Theo quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Châu Thành Long An cho quả thanh long của tỉnh Long An, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, lấy số biên nhận đơn và cập nhật vào sổ theo dõi đơn đăng ký, tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý làm cơ sở quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tuy nhiên, các chủ thể nộp đơn có thể lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ đánh giá của các tổ chức chứng nhận độc lập hoặc đề nghị Tổ chức quản lý kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý. Kết quả đánh giá của các tổ chức chứng nhận độc lập đã đăng ký với tổ chức quản lý được thực hiện một cách độc lập, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan có giá trị như kết quả đánh giá của Tổ chức quản lý;

Chủ thể nộp đơn có thể được xem xét miễn hoặc giảm nội dung kiểm tra về quy trình kỹ thuật canh tác nếu đã đạt được một trong các chứng nhận sản xuất an toàn theo một trong các tiêu chuẩn sau đây về lĩnh vực trồng trọt: VietGAP; AseanGAP; GlobalGAP; TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; TCVN 11041-2:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ. Hoặc chứng nhận HACCP đối với các chủ thể thực hiện hoạt động sơ chế, chế biến, đóng gói.

Thời hạn thẩm định, đánh giá:
  • Đối với người nộp đơn đã có kết quả đánh giá do Tổ chức chứng nhận độc lập thực hiện: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổ chức quản lý phải thẩm định và thông báo kết quả cho người nộp đơn.
  • Đối với người nộp đơn chưa có kết quả đánh giá do Tổ chức chứng nhận độc lập thực hiện
  • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổ chức quản lý phải thành lập tổ chuyên gia để tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng của người nộp đơn;
  • Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ khi có kết quả đánh giá điều kiện sử dụng, Tổ chức quản lý phải thông báo kết quả thẩm định hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Sau thời hạn thẩm định (15 ngày làm việc), nếu chủ đơn đáp ứng điều kiện, Tổ chức quản lý ra quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

Nếu chủ đơn không đáp ứng điều kiện, Tổ chức quản lý ra thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận.

Thông tin các chủ thể được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý phải được đăng công khai trên trang thông tin giới thiệu chỉ dẫn địa lý (nếu có) và trên website chính thức của Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.