THÔNG TIN CHUNG VỀ HIỆP HỘI

THANH LONG LONG AN

Hiệp hội thanh long Long An được thành lập vào tháng 11/2018 theo Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc cho phép thành lập Hiệp hội thanh long Long An và thông qua điều lệ Hiệp hội thanh long Long An gồm 7 chương 26 điều.

Chủ tịch Hiệp hội: Ông Nguyễn Quốc Trịnh

Số lượng hội viên: 119 hội viên

Trụ sở Hiệp hội: Ấp Phú Thanh, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Hiệp hội thanh long Long An là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

Hiệp hội thành lập nhằm để gắn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ( NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

Ban Chấp Hành:

  1. Ông Nguyễn Quốc Trịnh – Chủ Tịch
  2. Ông Nguyễn Khắc Huy – Phó Chủ Tịch
  3. Ông Trương Quang An – Phó Chủ Tịch

Ban Kiểm Soát:

  1. Ông Nguyễn Vạn Thành – Trưởng ban kiểm tra
  2. Ông Nguyễn Hữu Gia – Thành viên ban kiểm tra
  3. Ông Nguyễn Nam Phương Hồng – Thành viên ban kiểm tra

Thư Ký:

Bà Nguyễn Thị Mai – Thư ký Hiệp hội 

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI THANH LONG
LONG AN NHIỆM KỲ 2018- 2023

Thành Viên Hiệp Hội Thanh Long Long An

Tin Tức Về Hiệp Hội 

Hình Ảnh Hiệp Hội